PRINCE project “Civil Trust Building”  partners, Western Balkan contact points representatives and the internees who participated in preparation of the National Citizen Consultations held in EU project countries had a joint mid-term evaluation meeting in Vienna, 24/25 June. The meeting was hosted by the World of NGO-s/Austria and organized by the lead applicant – European House – Hungary.
ALDA – acting as the contact point coordinator has been involved in selection of internees, preparing news and updates on EU integration from seven countries included. During this meeting specific attention was given to possibilities for further involvement of the internees in the project follow-up activities and to preparations for the highlight of the project: BUS TOUR  – ENLARGEMENT LABYRINTH which will take place between 8-15 September 2012.
It is designed as a series of awareness raising actions in main city squares of Budapest, Bratislava, Vienna, Ljubljana and Udine of EU enlargement, including the setting up of EU enlargement labyrinth, distribution of Balkan countries’ profiles, country specific illustrations of natural beauties, traditional recipies, quiz games, questionnaires on EU enlargement.
Excellent interaction, optimistic views and creativity prevailed among the participants willing to promote their countries during the tour.
LDA-s acting as Western Balkan contact points are:  Sladjan Ilic, Kerim Medjedovic, Sasha Marinkov, Liridona Ponosheci, Klotilda Tavani, Angel Cabarkapa, Sreten Koceski who will participate in the forthcoming tour.
 

PRINCE „Civile Trust Building“ projekat: Evaluacijski sastanak–Beč  24/25 Juni

Partneri Prince projekta ,,Civile Trust Building“, predstavnici Zapadnog Balkana i pripravnici koji su sudjelovali u pripremama nacionalnih građanskih konsultacija održane u EU projektu, su se pridružili evaluacijskom sastanku u Beču 24/25 Juna. Domaćin sastanka je Svijet NVO-a/Austrija u  organizaciji glavnog aplikanta-Evropske kuće-Mađarska.
ALDA- koja je djelovala kao koordinator  bila je uključena i u odabir pripravnika, kao i u pripremu novosti i najnovijih informacija o integraciji u EU iz sedam uključenih zemalja. Za vrijeme sastanka posebna pažnja bila je usmjerena prema mogućnostima koje će omogućiti dalje učestvovanje pripravnika u aktivnostima projekta i pripremi za vrhunac projekta: Bus Tura –Labirint proširenja koja će se održati od 8. do 15. Septembra 2012.
Dizajnirana je kao serija akcija podizanja svijesti o EU proširenju u glavnim gradovima: Budimpešta, Bratislava, Beč, Ljubljana i Udine, uključujući i pripremu za EU labirint proširenja, distribuciju profila Balkanskih zemalja, sprecifične ilustracije prirodnih ljepota, tradicionalni recepti, igre, kvizovi o EU proširenju.
Odlična interakcija, optimistični pogledi i kreativnost su vladali među učesnicima koji su voljni da promovišu svoju zemlju za vrijeme ture.
LDA kao predstavnik Zapadnog Balkana sa kontakt tačkama : Slađan Ilić, Kerim Međenović, Saša Marinkov, Liridona Ponosheci, Klotilda Tavani, Angel Cabarkapa, Sreten Koceski koji će učestvovati u nadolazećoj turi.

Rispondi