The project “Safe place for victims of domestic violence: monitoring the independence and development of local resources” was launched in 2011, and is designed as a continuation of previous initiatives to support victims of domestic violence. As a result of these initiatives, the Association “Sigurno mjesto” („Safe place“)  was fonded, and is in this period the carrier of project activities. The project was funded by the municipality of Alba and region Piemonte (Italy), while local partners were the Municipality of Zavidovici, local health care institution, schools on the area of Zavidovici, the Association Zena-Zeni, and  City kindergarten Zavidovići.
The basic goals that are outlined in the project are, firstly, to continue the activities of sensibilization and prevention that were previously initiated, extending them to rural areas; to strenghten the Association  which has grown from a local network for the prevention of domestic violence and as an upgrade of services performed by the Center for social work;  to provide direct services to support victims; to continue the educating process of local network operators on the concrete forms of assistance to victims; to promote local protocol on the procedure in cases of domestic violence and to encourage the exchange of experiences between the Italian and Bosnian entities.
As the phenomenon of domestic violence in our society is still marked as taboo and something that is not publicly discussed, organizers of the project activities have encountered numerous problems and difficulties, both through cooperation with institutions, but also in communication with the citizens and contact with victims. However, knowing that this is the issue that needs to be spoken about, the project team has implemented the relevant activities. There were 4 focus groups in different groups of people in the Zavidovići area, whose goal was to create a picture of the situation related to gender relations and domestic violence in the Municipality of Zavidovići. Also as sensibilization activities there were workshops with high school students on the theme of presenting the difference between the sexes in the media and Association members held a seminar with representatives of the media from Zavidovici and neighboring municipalities on the subject of media reporting on cases of domestic violence. The reception office is regularly open in the Association “Sigurno mjesto” for the victims of violence, and the Association provided the possibility of psychological help and tutoring. Very important activities of economic empowerment of women were organized as group activities that included a course knitting and sewing, and cooking activities. Products from the course of knitting and sewing were sold on the local handicrafts bazaar, and catering team was formed that can provide services in the case of cooking needs. Members of the Association have also had the opportunity to attend a training session on Strategic Planning.
Association “Safe place” gave particular attention to the marking of 25.11., International Day Against Violence Against Women, when they organized a symbolic walk, distribution of promotional materials, and the meeting of the Network Against Domestic Violence.
In order to achieve the defined goal of sharing experiences with subjects from Italy, the project team conducted a study visit, by the delegation from Zavidovici to Italy, and by the delegation from Italy to Zavidovici.
Even after the completion of this project the concept of a “Safe place” continues through the life of the Association, and new projects, with a goal to further influence the consciousness of citizens, to fight against domestic violence as successfully as possible.
The Law on Protection from Domestic Violence FBiH:
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2005/zakoni/11bos.htm
 

 Sigurno mjesto – program podrške žrtvama nasilja u porodici

Projekt  “Sigurno mjesto za žrtve nasilja u porodici: praćenje do samostalnosti i razvoj lokalnih resursa” započet je u 2011. godini, a zamišljen je kao nastavak prethodnih inicijativa za podršku žrtvama nasilja u porodici. Kao rezultat tih inicijativa je osnovano Udruženje “Sigurno mjesto” koje je u ovom periodu bilo i nosilac aktivnosti projekta. Projekt su finansirali općina Alba i regija Piemonte (Italija), dok su se kao lokalni partneri pojavili Općina Zavidovići, Dom zdravlja, školske ustanove u općini Zavidovići, Udruženje Žena-Ženi, te JU Gradski dječiji vrtić Zavidovići.
Osnovni ciljevi koji su u projektu zacrtani su, kao prvo, nastavak već pokrenutih aktivnosti senzibilizacije i prevencije, proširujući ih na ruralna područja, osnaživanje rada udruženja, koje je izraslo iz lokalne mreže za prevenciju nasilja u porodici, a kao nadogradnja usluga koje obavlja Centar za socijalni rad i pružanje direktnih servisa za podršku žrtvama, zatim nastavak edukacije subjekata lokalne mreže o konkretnim oblicima pomoći žrtvama, promovisanje lokalnog protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici te poticanje razmjene iskustava izmedju talijanskih i bosanskih subjekata.
Kako je fenomen nasilja u porodici u našoj sredini još uvijek označen kao tabu tema i nešto o čemu se javno ne govori, realizatori aktivnosti projekta susretali su se sa brojnim problemima i poteškoćama, kako kroz saradnju sa institucijama, tako i u komunikaciji sa građanima i kontaktu sa žrtvama. Ipak, uz svijest da se radi o problemu o kojem se govoriti mora, u okviru projekta implementirane su značajne aktivnosti. Tako su na području općine Zavidovići realizovane 4 fokus grupe u različitim skupinama osoba, čiji je cilj bio je da se stvori slika stanja vezanog za odnose među spolovima i nasilje u porodici na području općine Zavidovići. Kao aktivnost senzibilizacije također su realizovane radionice sa učenicima srednjih škola na temu predstavljanja razlika među spolovima u medijima i održan seminar sa predstavnicima medija iz Zavidovića i susjednih općina na temu medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja u porodici. U udruženju „Sigurno mjesto“ redovno je otvorena prijemna kancelarija za žrtve nasilja, te obezbjeđena mogućnost psihološke pomoći i tutoringa. U sklopu veoma značajne aktivnosti ekonomskog osnaživanja žena organizovane su grupne aktivnosti koje su obuhvatale kurs pletenja i šivanja, te aktivnost kuhanja. Proizvodi sa kursa pletenja i šivanja su prodavani na lokalnom bazaru ručnih radova, a formiran je catering tim koji može pružiti usluge kuhanja u slučaju potrebe. Članice Udruženja su također imale priliku prisustvovati treningu na temu „Strateško planiranje“.
Udruženje „Sigurno mjesto“ posebnu pažnju posvetilo je obilježavanju 25.11., Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kada je organizovana simbolična šetnja, podjela promotivnog materijala, te sastanak Mreže za borbu protiv nasilja u porodici.
Kako bi se ostvario i zacrtani cilj razmjene iskustava sa subjektima iz Italije, u okviru projekta obavljene su studijske posjete delegacija iz Zavidovića Italiji, te delegacija iz Italije Zavidovićima.
I nakon završetka ovog projekta koncept „Sigurno mjesto“ nastavlja život kroz osnovano Udruženje, i nove projekte, sa ciljem daljeg utjecanja na svijest građana, kako bi borba protiv nasilja u porodici bila što je moguće uspješnija.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH:
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2005/zakoni/11bos.htm

Rispondi