The Italian region of Piemonte and the Municipality of Zavidovići have in 2010 signed an Agreement by which they commited to, as a part of the SEENET Program, implement the project „Development of competitive production models for sustainable agriculture“.
The intent of this project is to work on 3 levels:

 1. Executing the selection of a number of farmers who are guided and monitored throughout the production process, with the aim of raising the quality and diversification of products;
 2. Organizing and opening the Information Center for all agricultural producers, within the Development Agency, which is a link in connecting farmers with institutions and other entities of agriculture important for the development and employment of agriculture which has the priority task of supervising the production, individual counseling, and field work with farmers;
 3. Action towards finding a distinctive and competitive local products as well as organization, connect and establish joint occurrence of local producers in the production and marketing of local products.

In the course of the project so far realized a lot of our goals, and some of them are:

 • Establishing an Information Center for farmers in the area of Zavidovići Development Agency;
 • Selecting of 16 participants of the project through a public call;
 • Obtaining of a greenhouse, set up in the area of the Development Agency Zavidovici;
 • Completed training of users, with a pre-arranged plan for education. Topics that were discussed included: training of agronomists for greenhouse and outside production, training of producers in the greenhouses and outdoors production,  trainingof producers for fruits and herbs, the presentation of federal subsidies for agriculture and rural development;
 • Issuing brochure for production in greenhouses;
 • Defined breeding plan for each farm individually with the help of local agriculture expert;
 • Completed preparatory work for the establishment of local markets of agricultural products;
 • Purchased a total of 16 greenhouses for the project beneficiaries, which are set up, and all the preparations including soil analysis were made. Also the purchase of seed and planting material is done;
 • The planting process is executed, and commercialization plan is made;
 • The public was regularly informed, and  promotional material and branding materials were created;

In addition to these activities, a new project is being prepared that will ensure the sustainability of production by applying for funding at the local and state level.
 

PROGRAM SEENET – RAZVOJ KOMPETITIVNIH PROIZVODNIH MODELA ZA ODRŽIVU POLJOPRIVEDU

Italijanska regija Pijemonte i Općina Zavidovići su 2010. godine potpisali Sporazum kojim su se obavezali da, u okviru Programa Seenet, realiziraju projekat  „Razvoj kompetitivnih proizvodnih modela za održivu poljoprivredu“.
Namjera ovog projekta je da se djeluje na tri nivoa:

 1. Izvršavanje odabira određenog broja poljoprivrednih proizvođača koji se usmjeravaju i prate tokom procesa proizvodnje, sa ciljem podizanja kvaliteta i diverzifikacije proizvoda;
 2. Organiziranje i otvaranje Informativnog šaltera za sve poljoprivredne proizvođače, u okviru Razvojne agencije, koji predstavlja kariku u povezivanju poljoprivrednih proizvođača sa institucijama i ostalim subjektima važnim za razvoj poloprivrede, te zapošljavanje agronoma kojem je prioritetni zadatak nadziranje proizvodnje, individualno savjetovanje te terenski rad sa poljoprivrednicima;
 3. Djelovanje u pravcu pronalaženja prepoznatljivih i konkurentnih lokalnih proizvoda te organizovanje, povezivanje i uspostavljanje zajedničkog nastupanja lokalnih proizvođača na proizvodnji i plasmanu lokalnih proizvoda.

U dosadašnjem toku projekta realizirano je mnogo zacrtanih ciljeva, a neki od njih su:

 • Uspostavljanje informativnog šaltera za poljoprivrednike u prostorima Razvojne agencije Zavidovići;
 • Izvršen odabir 16 korisnika projekta putem javnog poziva;
 • Nabavljen staklenik postavljen u prostoru RAZ-a;
 • Izvršena edukacija korisnika, uz prethodno izrađen plan edukacije. Teme koje su obrađene uključivale su:  edukaciju agronoma za stakleničku i plasteničku proizvodnju, edukacija proizvođača povrća pod plastenicima i na otvorenom, edukacija proivođača voća te ljekovitog bilja, predstavljanje federalnih poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj;
 • Izrađena brošura za proizvodnju u plastenicima;
 • Definiran plan uzgoja za svaku farmu pojedinačno uz pomoć lokalnog agronoma;
 • Obavljene pripremne radnje za uspostavljanje pijace lokalnih poljoprivrednih proizvoda;
 • Nabavljeno ukupno 16 plastenika za korisnike projekta, koji su postavljeni te su izvršene sve pripreme kao i analiza zemljišta. Nabavljen je i sjemenski i sadni materijal;
 • Izvršenja je sadnja te je izrađen plan komercijalizacije;
 • Vršeno redovno informiranje javnosti, te izrađen promotivni materijal i materijal za brendiranje;

Osim navedenih aktivnosti, u pripremi je novi projekat kojim će se omogućiti održivost proizvodnje putem apliciranja za sredstva na lokalnom i državnom nivou.

Rispondi