A conference on „EU integration, a dialogue for the future“, launch event for the one year long project: The European and Our Affairs“ took place in Zavidovici, Town Hall, on 10 October 2012.
The Conference gathered forty representatives of local governments, local/regional development agencies, NGO-s and youth groups.

ALDA, in cooperation with LDA Zavidovici, last September started the implementation of this project, funded by the European Union, as a part of  IPA 2011 – Information and Communication Programme.

The project will be implemented in Zenica region, and local communities Zavidovici and Zepce aimed to help raise citizens’ awareness on EU enlargement and pre-accession assistance with particular emphasis on the role of local self-goverments and civil society in the reform process.
The overall project activities and objectives were presented by Stanka Parac Damjanovic, ALDA Regional Programme Coordinator and Sladjan Ilic, Delegate of LDA Zavidovici who were jointly moderating the sessions.
The conference participants were greeted by the mayors of Zavidovici and Zepce, Mr. Hakija Osmic and Mr. Mato Zovko, while the guest speakers were the representatives of the EU Integration Office Bosnia and Herzegovina: Ms. Sandra Memisevic, Project Coordinator in the Unit for EU integration strategy and Ms. Nermina Saracevic, Project Coordinator in the Unit for EU Assistance coordination. They presented the key activities of the EU Integration Office and its role in EU integration strategy planning in different public policy areas. Ms. Saracevic emphasised the need for improved co-operation and co-ordination between different tiers of government in BH with particular focus on local government units lacking both information and adequate administrative capacity for collaborative and partnership based EU project development. Lack of knowledge of advanatages of EU accession among the policy and decision makers as well as insufficient general public awareness in local communities about the benefits of EU membership still and to large extent hampers the pace of embracing of the EU standards and values.   
Experiences of good practice in local partnership building for collaborative project development were presented by  Ms. Branka Janko from Development Agency and Ms. Mira Jovic, from the Association of entrepreneurs in Zepce. They both reiterated the need for more proactive approach of the local stakeholders in public policy development and implementation so as to contribute more effectively to greater involvement of different sections of local community. Developing the administrative capacity of both civil society and public sector at this stage is more than relevant for any foreseeable progress that BH would make on the way to furthering the EU integration.
Ms. Slavica Draskovic, TACSO Resident Advisor in Bosnia and Herzegovina presented the technical assistance programme aimed to help strengthen CSO capacities with specific view to local NGO-s and their issue based networks. She also invited the representatives of local NGO-s to approach TACSO for any support they might need in implementing their activities since the range of capacity building and training seminars offered suit their needs.    
During the debate,  a number of participants expressed their doubts as regards the progress of BH on the way to further EU integration considering the criteria that have not been fullfilled so far. There were also remarks and comments that there are no guarantees that some new criteria for EU integration will be imposed. However, most of the participants expressed their concern that the complex government structure in the country often leaves (out) the local tier of government without adequate knowledge, competencies and skills for engaging more actively in the European integration affairs. This is why, CSO initiatives may become a valuable tool for promoting both the European and local affairs thus contributing to reduce the gap between them.
The next activity in Zavidovici is scheduled for mid November 2012– The training seminar for cross-sectoral partnership building and EU project cycle management skills. The project activities include capacity building, public promotion campaigns, knowledge share involving diverse sections of local society, while the local policy/decision makers, business sector,  NGO-s, local media and young people are among our prioirty target groups. The proposed contents and expertise engaged serve both as a learning opportunity for the actors involved, but also to help bust some myths and stereotypes related with the EU integration.
This project is funded by the European Union.

“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.” 

 

„EU INTEGRACIJE  – DIJALOG ZA BUDUĆNOST“ KONFERENCIJA OTVARANJA PROJEKTA EVROPSKA I NAŠA POSLA

Konferencija na temu „EU integracije – dijalog za budućnost“, događaj koji je otvorio aktivnosti projekta „Europska i naša posla“ koji će trajati godinu dana, održana je u Velikoj Sali Općine Zavidovići 10.10.2012. godine.
Konferenciji je prisustvovalo četrdeset predstavnika lokalne vlasti, lokalnih/regionalnih razvojnih agencija, nevladinih organizacija i grupa mladih.

ALDA je u saradnji sa LDA Zavidovići u septembru započela implementaciju ovog projekta, koji finansira Europske unija, u okviru fondova IPA 2011 – Program informiranja i komunikacije.

Projekt će biti implementiran u regiji Zenica, i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče, a cilj mu je da podigne svijest građana o proširenju EU i pretpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u procesu reforme.
Projektne aktivnosti i ciljeve su prezentirali Stanka Parać Damjanović, regionalni projekt koordinator ALDA, i Slađan Ilić, delegat LDA Zavidovići, koji su zajednički moderirali konferenciju.
Učesnike konferencije pozdravili su načelnici općina Zavidovići i Žepče, Hakija Osmić i Mato Zovko, a gošće govornice bile su predstavnice Direkcije za europske integracije BiH, Nermina Saračević, koordinatorica u odjelu za EU pomoć, i Sandra Memišević, koordinatorica u odjelu za strategiju EU integracije. One su prezentirale ključne aktivnosti Direkcije za europske integracije, i njenu ulogu u planiranju strategije EU integracije u različitim područjima javne politike. Nermina Saračević je naglasila potrebu za poboljšanjem koordinacije i saradnje između različitih nivoa vlasti u BiH, sa posebnim fokusom na lokalne upravne jedinice kojima nedostaje informacija kao i adekvatnih administrativnih kapaciteta za razvoj EU projekata zasnovanih na saradnji i partnerstvu.
Nedostatak poznavanja prednosti pristupanja EU među kreatorima javnih politika, kao i nedovoljna opća svijest javnosti o koristima od članstva u EU u lokalnim zajednicama još uvijek u velikom obimu ometa korak prihvatanja EU standarda i vrijednosti.
Iskustva dobre prakse u lokalnom partnerstvu za zajednički razvoj projekata su prezentirale Branka Janko iz Razvojne agencije Žepče, i Mira Jović iz Udruge poduzednika i poslodavaca Žepče. Obje su naglasile potrebu za proaktivnim pristupom lokalnih subjekata u razvoju javnih politika i implementaciji, kako bi se efektivnije  doprinjelo većem uključivanju različitih sektora u lokalnoj zajednici. Razvoj administrativnih kapaciteta civilnog društva i javnog sektora u ovoj fazi je veoma relevantan za predviđeni progres koji bi BiH trebala postići na putu ka EU integraciji.
Slavica Drašković, savjetnik u TACSO BiH, prezentirala je program tehničke pomoći namjenjen da se ojačaju kapaciteti organizacija civilnog društva sa specifičnim pogledom na lokalne nevladine organizacije i njihove mreže. Ona je također pozvala predstavnike lokalnih nevladinih organizacija da se obrate TACSO-u za bilo koji vid podrške u implementaciji njihovih aktivnosti, jer su usluge koje oni nude prilagođene njihovim specifičnim potrebama.
Tokom debate, određeni broj učesnika izrazio je sumnju u napredak BiH na putu ka integraciji u EU, obzirom na to da mnogi kriteriji još uvijek nisu ispunjeni. Bilo je također komentara kako nema nikakvih garancija da će ikada biti ispunjeni neki od novih zahtjeva za integraciju.
Ipak, većina učesnika je izrazila zabrinutost da kompleksna struktura vlasti u državi često ostavlja lokalni nivo vlasti bez adekvatnog znanja, informacija i vještina za aktivnije učešće u odnose povezane sa EU integracijama. Iz ovog razloga inicijative organizacija civilnog društva mogu postati vrijedan alat u promoviranju europskih i lokalnih odnosa, doprinoseći smanjivanju praznine među njima.
Iduća aktivnost u Zavidovićima koja je na rasporedu sredinom novembra 2012., je trening seminar za međusektorsku izgradnju partnerstava i upravljanje projektnim ciklusom kod EU projekata. Projektne aktivnosti uključuju izgradnju kapaciteta, javne promocije, razmjenu znanja,  dok su donositelji javnih politika, poslovni sektor, nevladine organizacije, lokalni mediji i mladi među našim ciljnim skupinama. Predloženi sadržaj i stručnost će poslužiti i kao prilika za učenje subjekata, ali i kako bi razbili mitovi i stereotipi vezani za  integraciju u EU.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.

“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije” 

Rispondi