At the start of November 2012, the LDA Zavidovici, in cooperation with Association of Local Democracy Agencies – ALDA, published a newsletter which is a part of the activities of the project „The European and Our Affairs“.

The LDA Zavidovici and ALDA started the implementation of this project , funded by the European Union, as a part of  IPA 2011 – Information and Communication Programme, during last September.

The project will be implemented in Zenica region, and local communities Zavidovici and Zepce aimed to help raise citizens’ awareness on EU enlargement and pre-accession assistance with particular emphasis on the role of local self-goverments and civil society in the reform process.
The published newsletter is first of four publications that are planned, and whose task is to put together useful informations and news from the field of EU integration, IPA funds, and overall relations between BiH and the European Union.
The newsletter is distributed electronically and printed, and it is available for download here.
 

This project is funded by the European Union.
“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ALDA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

OBJAVLJEN BILTEN U SKLOPU PROJEKTA „EVROPSKA I NAŠA POSLA“

Početkom novembra 2012. godine, ALD Zavidovići je u saradnji sa Asocijacijom Agencija Lokalne Demokratije – ALDA objavila bilten koji predstavlja dio aktivnosti projekta „Evropska i naša posla“.  LDA Zavidovići i ALDA su u septembru započele implementaciju ovog projekta, koji finansira Evropske unija, u okviru fondova IPA 2011 – Program informiranja i komunikacije.

Projekt će biti implementiran u regiji Zenica, i lokalnim zajednicama Zavidovići i Žepče, a cilj mu je da podigne svijest građana o proširenju EU i pretpristupnoj pomoći, sa posebnim naglaskom na ulogu lokalnih samouprava i civilnog društva u procesu reforme.
Bilten koji je objavljen je prvi od četiri publikacije koje su predviđene projektom, a kojima je zadatak da objedine korisne informacije i aktuelnosti iz oblasti EU integracije, IPA fondova i odnosa između BiH i Evropske unije u cjelini.
Bilten je distribuiran u elektronskom i štampanom formatu, a dostupan je ovdje.

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.
“Ova publikacija sačinjena je uz podršku Evropske Unije. Punu odgovornost u pogledu sadržaja publikacije snosi ALDA, te ista ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije”

Rispondi