“Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo” je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o saradnji i sektorskih Nvo-a na teritoriji Bosne i Hercegovine. 
Glavni ciljevi projekta su: 
• Podrška unapređenju organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nevladinih organizacija koje su uključene u promociju demokratskog upravljanja na lokalnom nivou; 

• Podrška lokalnim inicijativama koje promovišu demokratske potencijale organizacija civilnog društva i njihovu ulogu u dobrom lokalnom upravljanju; 
• Podsticaj umrežavanju sektorskih nevladinih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou u Bosni i Hercegovini; 
• Unapređenje informisanosti i jačanju svijesti javnosti o evropskim standardima dobrog upravljanja i učešća građana u odlučivanju; 
• Podsticaj unapređenju međusektorske saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju sa partnerima u drugim IPA zemljama i zemljama članicama Evropske unije. 
Lokalne organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave pozivaju se da dostave svoje pisane radove.
Radovi bi trebali da se tematski uklope u sljedeće kategorije koje se podudaraju sa glavnim poglavljima publikacije koja će biti objavljena u okviru ovog projekta, te sa tematskim radionicama završne konferencije. Odabrani radovi će biti objavljeni i prezentirani na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Mostaru u proljeće 2013. godine. 

Glavna poglavlja publikacije/tematske radionice konferencije su:
1. Efikasan i odgovarajući radni učinak/pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa lokalnim civilnim društvom: izazovi i perspektive demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini; 

2. Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji—od memoranduma razumijevanja do lokalne prakse (pristup studija slučaja); 
3. Uloga organizacija civilnog društva i njihovo sektorsko umrežavanje u procesu demokratske reforme ka evropskoj integraciji BiH. 
Posebna pažnja će se posvetiti implementaciji opštinskih sporazuma u oblastima demokratskog upravljanja i učešća u donošenju odluka, razvoju lokalne zajednice, osnaživanju mladih i žena, te poboljšanja u zaštiti okoliša. 
Pisani radovi na B/H/S (5-8 stranica, MS Word—Times New Roman, 12, 1,5 prored) trebaju biti dostavljeni na sljedeću adresu najkasnije do 7.4.2013.: fgt-urbana@forumtz.com
Autori odabranih (tj. objavljenih) radova će biti pozvani da učestvuju u završnoj konferenciji u Mostaru (u proljeće 2013.), te će im biti isplaćena novčana naknada. 
Za sve ostale informacije molimo da kontaktirate sljedeće partnere u projektu: 
• Dženana Dedić: Agencija lokalne demokratije, Mostar: ldamostar@aldaintranet.org  
• Stanka Parać Damjanović, ALDA Regionalni program koordinator: stanka.parac@aldaintranet.org

Rispondi