In the period from 14.09. to 15.09. 2013 The Association “Sigurno Mjesto” Zavidovići received delegation composed by Maria Perino and Simona Sordo, representatives of partner organizations from Italy. The visit was marked by a series of working meetings, and also pleasant socializing with the guests of the Association, as well as partners from the LDA Zavidovici.
The purpose of the visit was, to analyze the work and progress of the Association “Sigurno Mjesto”, but also to discuss current projects and future activities to strengthen the association.
ALD Zavidovići through Municipality Alba (Italy) provided funds for the implementation of the project “Safe place for victims of domestic violence – strengthening the role of women”, which is a continuation of cooperation related to the prevention of domestic violence and protection of victims of violence, but includes also extension activities of the association.
The main objectives of which are outlined in the project are: workshops for pregnant women, workshop on domestic violence with students, workshops on domestic violence with women from rural areas, public debate about domestic violence, making jewelry and making homemade pasta, knitting course, cooking, desk for psychological support.
Among other activities that are directly related to the phenomenon of domestic violence, a new project provides workshops on violence in families with high school students, where they will be in collaboration with high schools to conduct surveys on domestic violence and the creation of informative panels. The workshops for pregnant women, who are the only ones of its kind in the municipality of Zavidovici, these workshops (psychological and physical preparation) will be conducted for delivery and support to pregnant women through the provision of information and providing opportunities to share their experiences with each other. A very important area of the association remains the economic empowerment of women, which will be realized in this period by handicrafts and cooking section.
For the implementation of all these activities it is very important possibility that during these visits members of the Association exchange knowledge and experiences with the guests from Italy, which on this and similar projects have been working for many years.

UDRUŽENJE „SIGURNO MJESTO“ POSJETILI PARTNERI IZ ITALIJE

U periodu od 14.09. do 15.09.2012., UG „Sigurno mjesto“ Zavidovići je primilo u posjet delegaciju sastavljenu od Maria Perino i Simona  Sordo,  predstavnica partnera udruženja iz Italije. Ova posjeta je obilježena nizom radnih sastanaka, ali i ugodnim druženjem članica udruženja sa gostima, kao i partnerima iz ALD Zavidovići.
Svrha posjete bilo je između ostalog da se analizira dosadašnji rad i napredak udruženja, ali i da se razgovara o tekućem projektu i budućim aktivnostima na osnaživanju udruženja.
ALD Zavidovići  je posredstvom Općine Alba (Italija) osigurala sredstva za implementaciju projekta „Sigurno mjesto za žrtve nasilja u porodici –  jačanje uloge žene” , koji predstavlja nastavak saradnje vezane za prevenciju nasilja u porodici i zaštitu prava žrtava nasilja, ali podrazumjeva i proširenje aktivnosti udruženja.
Osnovni ciljevi koji su u projektu zacrtani su: radionice za trudnice, radionice o nasilju u porodici sa učenicama, radionice o nasilju u porodici sa ženama iz ruralnih područja, javna debata o nasilju u porodici, izrada nakita i pravljenje domaće tjestenine, kurs pletenja, kuhanje, desk za psihološku podršku.
Pored osnovnih aktivnosti koje su direktno vezane za fenomen nasilja u porodici, novi projekt predviđa radionice o nasilju u porodicama sa učenicama srednjih škola,  gdje će se u suradnji sa srednjim školama provoditi ankete o nasilju u porodici te izrada informativnih panela. Također održavat će se radionice za trudnice, koje su jedine takve vrste na Općini Zavidovića, tim radionicama će se vršiti priprema (psihološka i fizička) za porođaj, te podrška trudnicama kroz davanje informacija i pružanje prilike da međusobno razmijene iskustva. Veoma značajan segment rada udruženja i dalje ostaje ekonomsko osnaživanje žena, što će se u ovom periodu ostvarivati putem sekcije ručnih radova i kuharske sekcije.
Za implementaciju svih navedenih aktivnosti je od velikog značaja mogućnost da tokom ovakvih posjeta  članice udruženja razmjene znanja i iskustva sa gošćama iz Italije, koje na ovakvim i sličnim projektima rade već dugi niz godina.

Rispondi