U okviru projekta DECIDE –  (Demokratski kompakt: Unaprjeđivanje demokratije u Evropi), LDA Zavidovići provodi istraživanje kvaliteta postojećih vidova građanske participacije u Općini Zavidovići. Konačni cilj istraživanja je uspostava kvalitetnog seta mjera koji bi omogućio sveobuhvatno uključivanje građana u demokratske procese.
Doprinesite poboljšanju inicijativa za učešće građana u procesu donošenja odluka u vašoj općini. Izrazite svoje mišljenje ispunjavanjem ovog online upitnika:

Građanska inicijativa

Građanska inicijativa je u Statutu Općine Zavidovići navedena kao jedan od vidova učešća građana. Općinsko vijeće ima zakonsku obavezu da razmotri inicijativu, a inicijativa mora ispunjavati određene uslove da bi bila uzeta u razmatranje.
Građani imaju pravo da predlažu inicijative za izmjene legislative ili rješavanje nekih problema koji su u nadležnosti Općine. Inicijativa mora biti argumentovana, i potpisana od strane najmanje 50 građana sa pravom glasa.
Primjer građanske inicijative u Zavidovićima je zahtjev za rješavanjem pitanja zaštite područja planine Tajan – ova procedura počela je građanskom inicijativom, a završila uspostavljanjem Spomenika prirode Tajan

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Građanska inicijativa

Javna rasprava

Statut Općine Zavidovići obavezuje Općinskog načelnika i Općinsko vijeće da konsultuju građane kada se radi o važnim pitanjima iz djelokruga Općine. Način da se to postigne su javne rasprave, koje organizuje Općina, gdje svi građani mogu doći da daju svoje mišljenje, te naknadno pismeno uputiti svoje prijedloge koji će biti razmatrani u skladu sa propisima.
Primjera radi, svake godine se javne rasprave održavaju povodom rspodjele budžetskih sredstava.
Najznačajniji primjer javne rasprave koja je pobudila veliko interesovanje u Zavidovićima je rasprava održana u toku 2013.godine.

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Javna rasprava

Komisija za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

Ova komisija je osnovana ad-hoc u općini Zavidovići kako bi se bavila pitanjima iz naziva komisije. Njeni članovi su predstavnici općinskih organa uprave, vijećnici Općinskog vijeća, te predstavnici građana (iz obrazovnih ustanova itd.).
Komisija ima poseban zadatak da obrađuje sve izvještaje općinskog organa uprave vezane za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.
Jedan od rezultata rada Komisije je Strategija omladinske politike Općine Zavidovići.

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Komisija za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

Intersektoralne komisije

Intersektoralne komisije su u Općini Zavidovići osnovane kako bi se na transparentan način, u skladu sa važećim Sporazumom o saradnji, vršila podjela budžetskih sredstava po prijedlozima za projekte koje podnose udruženja građana.
Komisije su sastavljene od predstavnika općinskih organa uprave, vijećnika Općinskog vijeća, te predstavnika građana (aktivnih u civilnom društvu).
Komisije se sastaju po potrebi, nakon što se zatvori javni poziv za podnošenje prijedloga projekata, kako bi pregledale i ocijenile projekte i na taj način utjecale na raspodjelu budžetskih sredstava.

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Intersektoralne komisije

Upitnik na web stranici

Upitnik na web stranici je u Općini Zavidovići korišten u slučaju donošenja Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP). Na ovaj način data je mogućnost građanima da se izjasne vezano za važna pitanja koja je LEAP obradio – ekologiju, okoliš, upravljanje otpadom itd.
Međutim, nije zabilježen značajan odaziv građana kad je u pitanju ova mjera. Mnogo više ispunjenih upitnika je prikupljeno standardnim pismenim putem, nego putem interneta.

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Upitnik na web stranici

Radionice i fokus grupe

Radionice i fokus grupe korištene su u Općini Zavidovići kako bi se prikupila mišljenja i stavovi građana vezano za donošenje važnih dokumenata – konkretno Lokalnog ekološkog akcionog plana, i Strategije integrisanog razvoja.

Dajte svoje mišljenje o ovoj inicijativi putem sljedećeg linka: Radionice i fokus grupe

Zahvaljujemo se na doprinosu!

Rispondi