SeeNet is a network of local authorities from Italy and South Eastern Europe that collaborate in a three-year Programme of decentralised cooperation in order to strengthen the governance skills ofinvolved territoriesandpromote sustainable local development.
The Programme focuses on the consolidation of long-term partnership between the two shores of the Adriatic Sea and on the support to the integration process in the European Union of South-East European countries. Furthermore, the Programme intends to establish an integrated system of decentralised cooperation in Italy aimed at promoting the development of innovative local policies.
SeeNet is based on the joint work and the sharing of goals and interventionstrategies. According to a logic ofreciprocity, it promotes an equal relationship among partners oriented to the sharing of knowledge and practicesand represents a chance of growth for all territories involved.
The Programme is co-funded by the General Directorate for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs (DGCS-MAE) and coordinated by the Tuscany Region, in partnership with other Italian Regions (Emilia-RomagnaFriuli Venezia GiuliaMarchePiedmontVeneto) and the Autonomous Province of Trento.
Partners of the Programme are local authorities, Italian technical organisations and 46 local authorities in South Eastern Europe.
Piemonte Region was selected as the project leader of Vertical Actions 2B program, called “Development of farm holiday centres in the mountain areas of Bosnia and Herzegovina” which foresees the realization of activities in eight BiH Municipalities including the Municipality Zavidovići.
Partners SEENET program – Vertical action 2B next-of Zavidovici municipalities of Zenica, Trnovo, Pale, Travnik, Sanski Most, RS Trnovo and Hadzici. Piemonte Region and Zavidovići Municipality signed an agreement for realization of the project named ,”Development of competitive production model for sustainable agriculture.”
More: http://www.see-net.org/
To know more about the activities of this project click on the articles below:
LOCAL AGRICULTURE FAIR HELD IN ZAVIDOVICI
The Agricultural Products Fair was organized as a part of the project “Development of competitive production models for sustainable agriculture“, in Zavidovici on Saturday, June 15th 2013.
This is the final activity of this project, which was implemented in theperiod of three years, within the programme “Seenet” – Translocal network for cooperation between Italy and Eastern Europe.
The event was organized with the assistance of the Ministry of Foreign Affairs of Italy, and Municipality of Zavidovici in partnership with the Agency for Economic Development and the Local Democracy Agency Zavidovići.
The fair was opened by the Mayor of Zavidovići municipality Suad Omerasevic. A lecture in in the field of horticulture was held as a part of the event, while the visitors were entertained by local dance groups who performed in the opening.
Good opportunity to promote and sell its products was taken by 55 exhibitors. Producers from ten BiH municipalities presented themselves.
The visitors had the opportunity to view, purchase or taste honey products, buckwheat, milk, organically grown fruits and vegetables, homemade pasta. All kinds of homemade products,  machines and tools for agriculture were found on the stals.

SAJAM LOKALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ODRŽAN U ZAVIDOVIĆIMA

U okviru projekta „Razvoj kompetitivnih proizvodnih modela za održivu poljoprivredu“, u Zavidovićima je u subotu, 15.06.2013.godine organiziran „Sajam poljoprivrednih proizvoda“.
Riječ je o završnoj aktivnosti pomenutog projekta, koji se posljednje tri godine realizira po programu „Seenet“ – Translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope.
Manifestacija je organizirana uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova Italije, te Općine Zavidovići uz partnerstvo sa Agencijom za ekonomski razvoj i Ambasadom lokalne demokracije Zavidovići.
Sajam je otvorio načelnik općine Zavidovići Suad Omerašević. U okviru manifestacije održano je i predavanje iz oblasti voćarstva, dok su u zabavnom dijelu programa nastupile lokalne folklorne grupe.
Dobru priliku za promociju i prodaju vlastitih proizvoda iskoristilo je 55 izlagača. Predstavili su se proizvođači iz desetak općina iz Bosne i Hercegovine.
Posjetioci sajma su imali priliku da pogledaju, kupe ili degustiraju proizvode od meda, heljde, mlijeka, organski uzgojeno voće i povrće, domaću tjesteninu. Na štandovima su se našli i različiti proizvodi iz kućne radinosti, kao i mašine i alati za poljoprivredu.
TECHNICAL VISIT TO ZAVIDOVICI BY “SEENET” PROJECT TEAM
Members of the technical team of the project SEENET visited the Municipality of Zavidovici on Wednesday, November 21nd 2012, in order to discuss the progress of activities and their further schedule with the project partners. Members of the delegation were Gino Baral (project leader), Alessandra Neve, Daria Antenucci and Boris Vitlacil.
During the visit a meeting was held with representatives of Zavidovici Municipality and the newly elected mayor, Suad Omerasevic. On this occasion, Mayor Omerasevic expressed his willingness to cooperate and to give his support to this and other similar projects. At this meeting, which was evaluated as very successful, an assessment of the situation was made regarding the course of action, modalities and deadlines for completion of the work were defined, and it was spoken about new project ideas that could be implemented in the future.
SEENET project at this stage is focused on the development of competitive production models for sustainable agriculture. The project is implemented by the Zavidovici Municipality, with the support of  ALD Zavidovići and Development Agency Zavidovici, and is funded by the Piedmont Region (Italy), under the SEENET II. The purpose of the project is to contribute to reducing poverty and improving socio-economic situation, by increasing income in rural households whose main economic activity is agriculture. Project activities include the diversification of agricultural production, improving the skills of farmers, and providing equipment and resources to improve product quality.
 

TEHNIČKA POSJETA TIMA PROJEKTA „SEENET“ ZAVIDOVIĆIMA

Članovi tehničkog tima projekta SEENET su u srijedu, 21.11.2012.godine posjetili općinu Zavidovići, sa ciljem da sa projektnim partnerima razgovaraju o odvijanju aktivnosti i njihovom daljem planiranju. Članovi delegacije bili su Gino Baral (vođa projekta), Alessandra Neve, Daria Antenucci i Boris Vitlacil.
U toku posjete održan je sastanak sa predstavnicima Općine Zavidovići i novoizabranim općinskim načelnikom, Suadom Omeraševićem. Ovom prilikom načelnik Omerašević  je izrazio spremnost na saradnju i dao svoju podršku ovom i sličnim projektima. Na ovom sastanku, koji je ocjenjen kao veoma uspješan, izvršena je i procjena situacije u pogledu odvijanja aktivnosti, definisani modaliteti i rokovi završetka radova, te je razgovarano o novim projektnim idejama koje bi mogle biti realizovane u budućnosti.
Projekt SEENET je u ovoj fazi fokusiran na razvoj kompetitivnih modela proizvodnje za održivu poljoprivredu. Projekt implementira Općina Zavidovići uz podršku ALD Zavidovići i Razvojne agencije Zavidovići, a finansiran je od strane regije Pijemont (Italija), u okviru programa SEENET II. Svrha projekta je doprinjeti smanjenju siromaštva i poboljšati socio-ekonomsku situaciju, kroz povećanje prihoda u ruralnim domaćinstvima čija je osnovna djelatnost poljoprivreda. Aktivnosti projekta obuhvataju diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje, unaprijeđenje vještina poljoprivrednika, te obezbjeđivanje opreme i sredstava za poboljšanje proizvodnje i kvalitete proizvoda.
EDUCATION FOR FARMERS HELD AS A PART OF THE “SEENET” PROGRAMME
As part of the regular activities of the programme „SEENET – Development of competitive production models for sustainable agriculture”, the Development Agency Zavidovići held a training in agricultural production on four themes:

 1. Processing of agricultural products in greenhouses
 2. Sales and commercialization of agricultural products in greenhouses
 3. The use of pesticides in greenhouses
 4. Production of seedlings in greenhouses

The lecturer was Dr. Omer Kurtović, the representative of the Federal Department of Agriculture from Sarajevo. The training lasted two days, from November 7th 2012 to November 8th 2012, and it was held in the premises of Development Agency Zavidovići. The number of farmers attending the training was about 40 per day, some of whom were also the beneficiaries of SEENET. 

ODRŽANA EDUKACIJA ZA POLJOPRIVREDNIKE U SKLOPU PROGRAMA „SEENET“

U sklopu redovnih aktivnosti programa „SEENET – Razvoj kompetetivnih proizvodnih modela za održivu poljoprivredu“,  Razvojna agencija Zavidovići je održala edukaciju iz poljoprivredne proizvodnje na četiri teme:

 1. Prerada poljoprivrednih proizvoda u plastenicima
 2. Prodaja i komercijalizacija poljoprivrednih proizvoda u plastenicima
 3. Upotreba zaštitnih sredstava u plastenicima
 4. Proizvodnja rasada u plastenicima

Predavač je bio prof.dr. Omer Kurtović ispred Federalnog Zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva. Edukacija je trajala dva dana,  od 07.11.2012.- 08.11.2012. godine, a mjesto održavanja edukacije su bile prostorije Razvojne agencije Zavidovići. Broj prisutnih poljoprivrednih proizvođača na edukaciji je iznosio oko 40 po danu, od kojih su neki bili i korisnici programa SEENET.
SEENET PROGRAM – THE DEVELOPEMENT OF COMPETITIVE PRODUCTION MODELS FOR SUSTANABLE AGRICULTURE
The Italian region of Piemonte and the Municipality of Zavidovići have in 2010 signed an Agreement by which they commited to, as a part of the SEENET Program, implement the project „Development of competitive production models for sustainable agriculture“.
The intent of this project is to work on 3 levels:

 1. Executing the selection of a number of farmers who are guided and monitored throughout the production process, with the aim of raising the quality and diversification of products;
 2. Organizing and opening the Information Center for all agricultural producers, within the Development Agency, which is a link in connecting farmers with institutions and other entities of agriculture important for the development and employment of agriculture which has the priority task of supervising the production, individual counseling, and field work with farmers;
 3. Action towards finding a distinctive and competitive local products as well as organization, connect and establish joint occurrence of local producers in the production and marketing of local products.

In the course of the project so far realized a lot of our goals, and some of them are:

 • Establishing an Information Center for farmers in the area of Zavidovići Development Agency;
 • Selecting of 16 participants of the project through a public call;
 • Obtaining of a greenhouse, set up in the area of the Development Agency Zavidovici;
 • Completed training of users, with a pre-arranged plan for education. Topics that were discussed included: training of agronomists for greenhouse and outside production, training of producers in the greenhouses and outdoors production,  trainingof producers for fruits and herbs, the presentation of federal subsidies for agriculture and rural development;
 • Issuing brochure for production in greenhouses;
 • Defined breeding plan for each farm individually with the help of local agriculture expert;
 • Completed preparatory work for the establishment of local markets of agricultural products;
 • Purchased a total of 16 greenhouses for the project beneficiaries, which are set up, and all the preparations including soil analysis were made. Also the purchase of seed and planting material is done;
 • The planting process is executed, and commercialization plan is made;
 • The public was regularly informed, and  promotional material and branding materials were created;

In addition to these activities, a new project is being prepared that will ensure the sustainability of production by applying for funding at the local and state level.
 

PROGRAM SEENET – RAZVOJ KOMPETITIVNIH PROIZVODNIH MODELA ZA ODRŽIVU POLJOPRIVEDU

Italijanska regija Pijemonte i Općina Zavidovići su 2010. godine potpisali Sporazum kojim su se obavezali da, u okviru Programa Seenet, realiziraju projekat  „Razvoj kompetitivnih proizvodnih modela za održivu poljoprivredu“.
Namjera ovog projekta je da se djeluje na tri nivoa:

 1. Izvršavanje odabira određenog broja poljoprivrednih proizvođača koji se usmjeravaju i prate tokom procesa proizvodnje, sa ciljem podizanja kvaliteta i diverzifikacije proizvoda;
 2. Organiziranje i otvaranje Informativnog šaltera za sve poljoprivredne proizvođače, u okviru Razvojne agencije, koji predstavlja kariku u povezivanju poljoprivrednih proizvođača sa institucijama i ostalim subjektima važnim za razvoj poloprivrede, te zapošljavanje agronoma kojem je prioritetni zadatak nadziranje proizvodnje, individualno savjetovanje te terenski rad sa poljoprivrednicima;
 3. Djelovanje u pravcu pronalaženja prepoznatljivih i konkurentnih lokalnih proizvoda te organizovanje, povezivanje i uspostavljanje zajedničkog nastupanja lokalnih proizvođača na proizvodnji i plasmanu lokalnih proizvoda.

U dosadašnjem toku projekta realizirano je mnogo zacrtanih ciljeva, a neki od njih su:

 • Uspostavljanje informativnog šaltera za poljoprivrednike u prostorima Razvojne agencije Zavidovići;
 • Izvršen odabir 16 korisnika projekta putem javnog poziva;
 • Nabavljen staklenik postavljen u prostoru RAZ-a;
 • Izvršena edukacija korisnika, uz prethodno izrađen plan edukacije. Teme koje su obrađene uključivale su:  edukaciju agronoma za stakleničku i plasteničku proizvodnju, edukacija proizvođača povrća pod plastenicima i na otvorenom, edukacija proivođača voća te ljekovitog bilja, predstavljanje federalnih poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj;
 • Izrađena brošura za proizvodnju u plastenicima;
 • Definiran plan uzgoja za svaku farmu pojedinačno uz pomoć lokalnog agronoma;
 • Obavljene pripremne radnje za uspostavljanje pijace lokalnih poljoprivrednih proizvoda;
 • Nabavljeno ukupno 16 plastenika za korisnike projekta, koji su postavljeni te su izvršene sve pripreme kao i analiza zemljišta. Nabavljen je i sjemenski i sadni materijal;
 • Izvršenja je sadnja te je izrađen plan komercijalizacije;
 • Vršeno redovno informiranje javnosti, te izrađen promotivni materijal i materijal za brendiranje;

Osim navedenih aktivnosti, u pripremi je novi projekat kojim će se omogućiti održivost proizvodnje putem apliciranja za sredstva na lokalnom i državnom nivou.

Rispondi